Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2020

من سعی کردم در این ویدیو توضیح بدم که برای چی باید احساس مسئولیت داشته باشیم. اگه فکر می کنی که این ویدیو برات مفید بوده. خوشحالم می کنی اگه با دیگران به اشتراک بگذاریش. خوشحال...


May 16, 2020

من در اینجا سعی کردم قدرت قدردانی در زندگی رو توضیح بدم. ما باید سعی کنیم تمرکزمون رو ببریم بسمت چیزهایی که داریم به جای اینکه همش به اون چیزهایی فکر بکنیم که نداریم. اگه فکر می...


May 10, 2020

من سعی کردم در اینجا در مورد شک و تردید خودت به خودت صحبت بکنم و بهت توضیح بدم که چی هستش و از کجا میادش. اگه فکر می کنی که این قسمت برات مفید بوده. خوشحالم می کنی اگه با دیگران به...


May 6, 2020

من سعی کردم در این ویدیو توضیح بدم که چطوری با سه روش ساده اعتماد به نفس خودمون رو افزایش بدیم. اگه فکر می کنی که این ویدیو برات مفید بوده. خوشحالم می کنی اگه با دیگران به اشتراک...


May 1, 2020

من سعی کردم در اینجا سه روش مهم برای برکناری افکار منفی رو به شما معرفی کنم. تا بهتر بتونید از زندگیتون لذت ببرید.

اگه فکر می کنی که این ویدیو برات مفید بوده. خوشحالم می کنی اگه با...